WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MÓJ LONDYN - KRAKÓW

WARUNKI OGÓLNE

1. Warunki uczestnictwa w imprezie stanowią integralną część Umowy.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym (tzn. Organizatorem lub Agentem upoważnionym do sprzedaży imprez przez Organizatora w oparciu o umowę agencyjną), a Uczestnikiem następuje, jeżeli strony nie ustalą inaczej, po podpisaniu Umowy i wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% całej ceny imprezy.
3. Obowiązkiem Uczestnika jest sprawdzenie czy wystawiona Umowa jest zgodna z ofertą, a dane osób mających wziąć udział w imprezie podane są prawidłowo.
4. Uczestnik ma obowiązek poinformować Sprzedającego o pełnych danych osobowych oraz ewentualnych ich zmianach w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, aby możliwe było załatwienie koniecznych formalności (termin dostarczenia danych jest ustalany pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem).
5. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (Karta Kolonijna itp.) niezbędne do uczestnictwa w imprezie (termin dostarczenia dokumentów jest ustalany pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem).
6. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, BP Mój Londyn zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulęgną istotne warunki umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych świadczeń) Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy Uczestnik zobowiązany jest poinformować BP Mój Londyn w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przez wyjazdem.
7. W przypadku zmiany istotnych warunków umowy organizator niezwłocznie powiadomi o tym klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie, po wcześniejszym udokumentowaniu, prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem, terminu, programu i ceny imprezy z powodu następujących okoliczności:
a) wzrostu kosztów transportu,
b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrostu kursów walut.
8. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników (wymagane minimum Uczestników i najpóźniejszy możliwy termin odwołania imprezy określone są w Umowie).

REALIZACJA IMPREZY

10. Organizator nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez Uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy.
11. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy.
12. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w pro gramie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W przypadku realizacji kolonii/obozów tematycznych (np. Jazda Konna, Quady, itp.) Organizator realizuje program stosownie do panujących warunków atmosferycznych. W przypadku braku możliwości realizacji programu tematycznego Klient otrzymuję zwrot różnicy w cenie pomiędzy programem rekreacyjnym a tematycznym. Jeśli program zostanie zrealizowany tylko w części Klinowi zostanie zwrócona kwota proporcjonalnie do wykorzystanych świadczeń.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności, dłuższy czas oczekiwania na granicy, przepisy obowiązujące w kraju pobytu, umowy międzynarodowe), a także z winy Uczestników.
14. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności za wady świadczenia, jeżeli niewykonanie lub wadliwe wykonanie Umowy jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
c) nadzwyczajnymi i nieuniknionymi okolicznościami.
15. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie (m.in. spóźnienie się na miejsce rozpoczęcia imprezy, przerwanie podróży, skrócenie pobytu, awaria własnego środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno - wizowych lub jeżeli władze graniczne nie wydadzą zezwolenia na wjazd).
16. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat, o ile nie zapewnia tego Organizator - podczas przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. opłaty klimatyczne, kaucje, itp.) wymienionych w ofercie. Nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń.
17. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno-wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody powstałe z winy Jego lub z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez Niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.
18. Podczas imprez młodzieżowych w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika regulaminu kolonii/obozu, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, korzystania z używek, aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich, Organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt Rodziców/Opiekunów, którzy również ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Dziecko podczas pobytu na imprezie.
19. W przypadku jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe przeprowadzenie imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie stosuje się do innych zobowiązań zawartych w Umowie lub nie posiada wymaganych dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji bez jakichkolwiek zwrotów. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.
20. Na imprezach obozach młodzieżowych/ koloniach Organizator bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie trwania imprezy. Odpowiedzialność Organizatora kończy się w momencie rozwiązania imprezy, Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce i odbioru niepełnoletniego Uczestnika. Po zakończeniu imprezy Organizator nie ma możliwości zapewnienia opieki. Uczestnik koloni winien posiadać ważną legitymację szkolną uprawniającą do zniżki za przejazd PKP. W przypadku braku legitymacji Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia dopłaty do biletu normalnego za przejazd. Koszty leków wypisanych na receptę przez lekarza oraz wizyt u specjalistów ponosi opiekun dziecka.

BAGAŻ

21. Biuro wprowadza limit bagażu na wszystkie wyjazdy autokarowe: jedna sztuka bagażu głównego (do 20 kg), jedna sztuka bagażu podręcznego (do 5 kg), w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo 1 komplet sprzętu na osobę (narty/deska, buty, kijki). Sprzęt powinien być zapakowany w pokrowce. Ponieważ maksymalna ładowność autokaru jest limitowana prawem transportowym obsługa autokaru ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.

UBEZPIECZENIE

22. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że stan Jego zdrowia oraz wszystkich Osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.
23. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia: 5.000 PLN) oraz kosztów leczenia w przypadku imprez zagranicznych (suma ubezpieczenia: 10.000 Euro).
24. Organizator imprezy turystycznej ponosi odpowiedzialność zarówno za swoje działania lub zaniechania, jak i za działanie lub zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
25. Organizator szczególnie zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.

WARUNKI PŁATNOŚCI

26. Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% całej ceny imprezy w terminie podanym na Umowie, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
27. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy Organizatora, datą płatności jest data wpływu środków finansowych na rachunek Organizatora lub data dostarczenia Organizatorowi dowodu wpłaty.
28. Nie dokonanie wpłaty w terminie wyszczególnionym na Umowie lub niedostarczenie dokumentów lub brakujących informacji powoduje automatyczne wygaśnięcie Umowy z winy Uczestnika na warunkach rezygnacji. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

REZYGNACJE I ZWROTY

29. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez BP Mój Londyn w wyniku zamiany uczestnika, jeśli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże osobę spełniająca wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
30. Za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, tj. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, rodzaju i ilości zamawianych świadczeń, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez BP Mój Londyn.
31. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Organizatora.
32. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach:
- braku wymaganego minimum Uczestników,
- nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Uczestnika w ciągu 3 dni,
- w razie odwołania imprezy.
33. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po Jego stronie, w tym między innymi z powodu: niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, niedostarczenia wymaganych dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji potrąca:
a) 30% całej ceny imprezy - przy rezygnacji do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy,
b) 60% całej ceny imprezy - przy rezygnacji pomiędzy 21 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
c) 90% całej ceny imprezy - przy rezygnacji pomiędzy 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
d) 100% całej ceny imprezy - przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub w przypadku nie stawienia się na miejscu zbiórki.
Organizator zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.
34. Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia Umowy.
35. Zwrotu należności po odliczeniu kosztów rezygnacji Organizator dokonuje w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
36. Organizator nie dokonuje potrąceń, w wypadku wskazania przez Uczestnika osoby spełniającej Warunki Uczestnictwa w imprezie, która przejmie Jego prawa i zobowiązania wynikające z Umowy o udział w imprezie. Zmiana może zostać dokonana w terminie niezbędnym do załatwienia koniecznych formalności (do ustalenia z Organizatorem).
37. W przypadku obozów młodzieżowych/ kolonii, jeśli następuje rezygnacja dziecka z uczestnictwa w trakcie trwania imprezy, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka z miejsca imprezy na własny koszt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

38. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
39. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
40. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie
41. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
42. Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.
43. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do organizatora.
44. W przypadkach innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG

45. Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez podróżnego niezwłocznie, tak, aby organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podróżnego i imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. numer umowy oraz datę imprezy albo, w miarę możliwości jedynie kopie zawartej umowy), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, organizator jest uprawniony do uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora powinien zapewnić współpracę z organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
46. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do organizatora. Agent turystyczny oraz przedstawiciel organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń podróżnego związanych z umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez podróżnego skargi.
47. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
48. Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań podróżnego związanych z realizacją imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 45-48.
49. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, W przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej organizatora (online). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Mój Londyn.
51. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy, kodeksu cywilnego, wskazane ustawą przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych.
52. Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym przepisów powołanych w warunkach uczestnictwa, na stronie internetowej organizatora pod adresem : www.sejm.gov.pl.
53. Warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 lipca 2018 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Mój Londyn Artur Kubica z siedzibą: 31-159 Kraków, al. Słowackiego 17a. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (e-mail: info@mojlondyn.pl, tel. 12 631 77 30). Ponadto, w zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Mój Londyn jest PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (e-mail: IODpzu@pzu.pl). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na podany adres. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. b. RODO), w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym marketingu bezpośredniego (na podstawie artykułu 6 pkt 1. lit.f. RODO), w celu wykonania ciążących na organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej. Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

DODATKOWE INFORMACJE

Organizator oświadcza, że posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr Z/40/2009. Organem właściwym do prowadzenia ww. rejestru jest Marszałek Województwa Małopolskiego tel. 012 3796028 lub 029. Organem właściwym do wydawania dyspozycji wypłaty środków z gwarancji jest ERV Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.
W związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Organizator oświadcza, że posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową na podstawie stosownych umów zawartych z ERV Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk).
Do żądania zapłaty z tytułu gwarancji należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej pomiędzy Organizatorem i Klientem Organizatora, kopię dowodu wpłaty na rzecz Organizatora należności za imprezę określoną w umowie, oświadczenie Klienta stwierdzające niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie Klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji albo wskazania innego sposobu wypłaty Gwarancji.
Termin składania roszczeń objętych umową gwarancji nie może być dłuższy niż 1 rok po upływie okresu obowiązywania gwarancji.