Rezerwacja - Zgłoszenie Uczestnictwa

Opcjonalne dopłaty (nieobowiązkowe)

Dane Uczestnika

Dane zgłaszającego (rodzica, opiekuna)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej rezerwacji jest Mój Londyn Artur Kubica z siedzibą: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12 lok. 508. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (e-mail: info@mojlondyn.pl, tel. 12 631 77 30). Ponadto, w zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Mój Londyn jest PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (e-mail: IODpzu@pzu.pl). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na podany adres. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. b. RODO), w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym marketingu bezpośredniego (na podstawie artykułu 6 pkt 1. lit.f. RODO), w celu wykonania ciążących na organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej. Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Suma wybranych pozycji: 2049.00